Kompetensutveckling

Inom Remus förlag har vi lång och god erfarenhet av medverkan vid kompetensutveckling för all personal inom förskola, fritidshem, skola och högskola. Författarna erbjuder personlig medverkan vid introduktion och process genom föreläsningar, seminarier och handledning.


Exempel på vår medverkan med beställaranpassad utformning:

Etiskt förhållningssätt och moraliskt handlande

Håkan Thorsén

Föreläsning med boken Människosyn och etik belyser olika förhållanden som uppstår inom en utbildningsorganisation. Uppföljande handledning bidrar till att utveckla ett kreativt medarbetarklimat.

Monokultur och Mångkultur

Carl E. Olivestam

Seminarier med olika accentueringar utifrån böcker som Från kyrka till wellbeing och/eller Kulturmöte i centralafrikansk kontext med kyrkan som arena.

Kreativa uttryck som impulser i skolans vardag

Eliza Olivestam Lehto

Genom att i undervisningen använda olika representationsformer och estetiska uttryck tar vi oss an ämnesstoffet. Med fler sinnen aktiverade och stimulerade utvecklar vi tillsammans en konkret undervisningsmiljö för både pedagoger och elever.

Värdegrundsarbete

Carl E. Olivestam

Föreläsning, seminarium och/eller handledning med boken Värdegrund i förskola och skola som utgångspunkt. Fokus kan inriktats mot allmänt förebyggande värdegrundsarbete, utvecklingsarbete samt bearbetning av specifik problematik.

Undervisning och lärande – Neurodidaktik

Carl E. Olivestam

Föreläsning, seminarium och/eller handledning med fokus på vad aktuell hjärnforskning kan bidra med för undervisning och lärande. Boken När hjärnan får bestämma ger en samlad bild av vad neurovetenskap och beprövad erfarenhet kan innebära för att optimera utbildning. Boken innehåller också många konkreta exempel på vad neurodidaktik kan innebära för olika ämnen och situationer i skolvardagen.

Skolans inre liv

Diana Thorzén

Med bakgrund i en kombination av dans och drama och psykoterapi kan vi i seminarieform och i gruppsamtal erbjuda dialog kring de existentiella problem som kan uppstå i en undervisningsmiljö.

Religionskunskap i lärarutbildning och skola

Carl E. Olivestam

Inom förlaget har vi gjort en särskild satsning på ämnet Religionskunskap. Därför kan vi också erbjuda både aktuella läromedel och modern didaktik som motsvarar dagens läroplans och kursplaners krav. Föreläsning med uppföljande seminarium och handledning utgår från Handbok för religionslärare Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen. För högstadiet introduceras didaktiken konkret med vår serie Religion 7, Religion 8 och Religion 9.

Demokrati i Sverige i 100 år men i en svensk stad redan 200 år

Carl E. Olivestam

Föreläsning med uppföljande seminarium kring demokratin i dagens utbildnings- och kommunikationssamhälle. Utgångspunkt tas i boken Experiment i demokrati som bygger på Olivestams och en av hans studerandegruppers forskning. Resultatet visar på vad som tidigare inte uppmärksammats i forskningen: ett tidigt experiment i demokrati under en tid då denna möjlighet till samhällsförändring och den enskilda människans möjlighet till inflytande saknade social, laglig och rättslig grund.

Hur förverkligar vi Agenda 2030 Mål 4 om utbildning för alla?

Carl E. Olivestam

Mål 4 utgår från att utbildning är det mest effektiva sättet att bekämpa fattigdom, förbättra hälsan och främja ett ansvarsfullt medborgarskap.
Utifrån en egen genomförd multimodal studie i centralafrikansk miljö exemplifierar, problematiserar och diskuterar Carl E. Olivestam denna mål 4-doktrin. 

Bilden i undervisningen

Mikael Östergren

Så skapar vi tillsammans bilder med lärare och elever för att öka förståelsen och underlätta lärandet för skolans olika mer teoretiskt inriktade ämnen.

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40