Kompetensutveckling


Remus förlag har lång och god erfarenhet av medverkan vid kompetensutveckling för lärare och pedagoger inom förskola, skola, fritidshem samt utbildare inom universitet och högskola, och där särskilt inom lärarutbildning.

Vår kompetensutbildning erbjuder personlig medverkan vid introduktion och process genom föreläsningar, seminarier och handledning. Det kan ske digitalt, fysiskt eller i kombination av bådadera. Utformning och uppplägg sker i samverkan med beställaren för att motsvara de behov som föreligger. Denna kompetensutveckling innehåller också metodanpassning till olika lärandesituationer.

Kompetensutveckling ger stimulans för chefer, lärare och pedagoger och är därtill en lönsam investering i humankapitalet. För en angelägen vidareutbildning ger ökade färdigheter, utvecklar befintlig talang och stimulerar även hälsa och välbefinnande.

Exempel på vår medverkan med beställaranpassad utformning:

Etiskt förhållningssätt och moraliskt handlande

Håkan Thorsén

 Läromedlet Människosyn och etik ger god inblick i dynamiken mellan etiskt förhållningssätt och moraliskt handlande.  Detta är något som lärare och pedagoger i förskola, fritidshem och skola möter varje dag. Men detta gäller i lika hög grad för undervisare på universitet och högskola och är särskilt angeläget att accentuera inom lärarutbildningen. 

Värdegrunden formulerar det etiska förhållningssättet
medan
vardagen visar svårigheterna med efterlevnaden i det moraliska handlandet.  

Denna kompetensutveckling ger lärare och pedagoger en fördjupad insikt i värdegrundens betydelse och vad den syftar till.  Uppläggning är digitalt utformad och ger deltagarna möjlighet att i egen vald takt ta del av fördjupade kunskaper, träna argumentanalys och testa tillämpning.  En kompensutveckling som innebär att lärare och pedagoger får lära känna värdegrunden på ett nytt sätt och därtill öva applikationer omsättningsbara i det egna vardagsarbetet.

 Detta läromedel, Människosyn och etik , belyser olika förhållanden som kan uppstå inom en utbildningsorganisation. Denna  verklighetsanpassade kompetensutveckling bidrar till att utveckla ett kreativt medarbetarklimat, en förutsättningen för att etiken ska kunna omsättas i praktiskt handlande bland elever och i kontakt med  vårdnadshavare.

Monokultur och Mångkultur

Carl E. Olivestam

Inom Remus förlag har vi lång och god erfarenhet av medverkan vid kompetensutveckling för lärare och pedagoger inom förskola, skola, fritidshem liksom universitet och högskola.

Författarna till Remus läromedel Från kyrka till wellbeing och Kulturmöte i centralafrikansk kontext med kyrkan som arena erbjuder personlig medverkan vid introduktion och fortsatta träffar genom föreläsningar, seminarier och handledning. Det kan ske digitalt, fysiskt eller i kombination. Utformning och uppplägg sker i samverkan med beställaren för att motsvara de behov som föreligger. 

Båda läromedlen är grundade på egen och andras forskning och ger djuplodande insikter i olika problematiker och lösningsalternativ. Som läromedel är den användbar förlärare, pedagog och lärarutbildare i undervisning  för att stimulera elever och studerande till ett otimalt lärande.  Denna kompetensutveckling innehåller metodanpassning till olika lärandesituationer. 

Ett beprövat pedagogiskt grepp är att försätta både sig själv som undervisare och dem man ska undervisa i en överraskande och okänd miljö.  Detta för att väcka intresse för ett område man redan anser sig behärska. Dessa båda läromedel ger lärare och pedagoger sådana förutsättningar med ett antal varierande uppslag.

Kreativa uttryck som impulser i skolans vardag

Eliza Olivestam Lehto

Jag vet av egen erfarenhet att kompetensutveckling rätt utformad ger den förnyelse som varje lärare och pedagog behöver. Det gäller såväl förskola, skola och fritidshem. Här kan jag bidra till en process tillsammans med lärare och pedagoger som kommer att överleva tillfället för kompetensutveckling.   Genom att i undervisningen använda olika representationsformer och estetiska uttryck tar vi oss an ämnesstoffet. Med fler sinnen aktiverade och stimulerade utvecklar vi tillsammans en konkret undervisningsmiljö för både lärare, pedagoger och elever.

Utgångspunkten för mina exempel tar jag från läromedlet Religionsdidaktik, men där hämtar jag grundläggande insikter som gäller inom de flesta ämnesområden.  Resultatet med denna kompetensutvecklingen nås genom att arbeta tillsammans utifrån den aktuella situation som framkallar behovet av impulser till nya tag.

Varje lärare och pedagog vet att undervisning beror på den undervisnings- och lärandemiljö som råder. Aktuell vetenskaplig forskning, liksom beprövad erfarenhet, visar att arbetsro och trygghet skapar det välbefinnade som är förutsättningen för varje framgångsrik lärare och pedagog. Med konkreta exempel utifrån min egen verksamhet  bearbetar vi tillsammans fram olika förhållningssätt för att uppnå dessa mål. 

Värdegrundsarbete

Carl E. Olivestam

Jag erbjuder en flexibel och beprövad kompetensutveckling som innehåller föreläsning, seminarium och/eller handledning utifrån vårt läromedel  Värdegrund i förskola, skola och fritidshem.  Boken kan kompletteras med vårt läromedel Psykosocialt arbete. Support kan ske i digitalt, fysiskt eller i vald kombination.

 Fokus riktats mot allmänt förebyggande värdegrundsarbete, utvecklingsarbete samt praktiknära bearbetning av aktuella problem.

Regeringen aktualiserar i olika utredningar skolans  värdegrundsuppdrag. Det betyder att alla som arbetar i förskola, skola och fritidshem, men också inom lärarutbildning ska forma verksamheten så alla elever och studerande får inhämta och utveckla både kunskaper och grundläggande värden för livslång hållbarhet och livsnära tillämpande.
Skolverket har ytterligare betonat behovet av att
• värdegrundsarbetet ska ske både i och utanför undervisningen
• värdegrundsarbetet är ett ansvar för all personal
• lärare och pedagoger tolkar och omsätter värdegrunden i vardagen tillsammans med barn och elever.

Vi som författare till boken Värdegrund är mycket väl medvetna om att det inte är en lätt uppgift att uppfylla och genomföra dessa krav i vardagsarbetet.

Utifrån vår långa erfarenhet av kompetensutbildning för lärare, pedagoger och övrig personal har vi också format en  handledning som underlättar genomförandet av detta uppdrag. 

Undervisning och lärande – Neurodidaktik

Carl E. Olivestam

Denna kompetensutbildning är högaktuell för varje chef, lärare och pedagog att snarast ta del av.

Länge har förskola, skola och fritidshem och särskilt lärarutbildningen följt en pedagogik och diaktik som uppstod för hundra år sedan. De grundades alla på observationer som gjordes utifrån hur undervisning och lärande gick till och rekomenderade olika metodiker för att underlätta lärandeprocessen.

Men under detta nya årtusende har medfört ny forskning  som ger varje lärare och pedagog helt nya förutsättningar för undervisning och lärande, därtill för uppnående av trygghet och välbefinnande.  Och kommande reformer för förskola, skola och fritids hem  kan nu basera undervisning från ett innifrånperspektiv.  Den neurovetenskapliga forskningen gör det möjligt att se hur elevens hjärna  möter och bearbetar undervisning. Den kompetensutvecking som jag erbjuder inenbär att lärare och pedagog kan räkna med en optimerad effekt på lärandet.    

Omväxlande upplägg med föreläsning, seminarium och/eller handledning med fokus på vad aktuell hjärnforskning kan bidra med för undervisning och lärande. Vårt läromedel När hjärnan får bestämma ger en samlad bild av vad neurovetenskap och beprövad erfarenhet kan innebära för att optimera utbildning. Läromedlet innehåller också många konkreta exempel på vad neurodidaktik kan innebära för olika ämnen och situationer i skolvardagen.

En handledning i form av ppt-bilder förstärker långtidseffekten efter genomgången kompetensutbildning.


Och viktigast av allt
Denna kompetensutveckling ger en god förberedelse för den kommande pedagogiken och didaktiken och lägger grund till en anpassad metodik.  

Skolans inre liv

Diana Thorzén

Med en kombination av dans, drama och psykoterapi kan jag i seminarieform och i gruppsamtal erbjuda dialog kring de existentiella problem som kan uppstå i en undervisningsmiljö. 

Denna kompetensutveckling  känner nog varje lärare och pedagog som arbetar på förskola, skola och fritidshem känner behov av att vidareutveckla.  Och det är ett inslag i lärarutbildningen som på detta sätt kan förstärkas. 

Det som jag fokuserar är de existentiella problem som dyker upp i samband med fritidshem, skolan och förskolan.
På förskolan ställer elever frågor om allt, även kring existentiella frågor.
På skolan aktualiserar elever de existentiella frågor som uppstår i anslutning till skolans ämnen och vad som händer i skolvardagen.
Inom fritidshemmen kan pedagogerna möta elevernas existentiella frågor när och var som helst.

Denna kompensutveckling utgår från att lärare och pedagoger ofta har svårt att besvara de existentiella och livsnära frågor som eleverna har behov av att få svar på anpassat till deras ålder och receptivitet. De undviks därför ofta, eller pratas bort. Här ges lärare och pedagoger en kompetens, en säkerhet i hur dessa frågor ska tas på allvar och hur de ska mötas.

Kompetensutvecklingen nås genom dans, drama och psykoterapi, där särskilt drama kan utveckla möjöigheterna till att möta de existentiella frågorna.

Vårt läromedel Psykosocial arbete bland barn och unga ger en god introduktion till  lärare och pedagoger som arbetar bland barn och unga. Mobbning tas upp speciellt och kan bidra till att klassen inre liv förbättras och förhindrar att det kan leda till allvarligare följder i utbildningsmiljö och samhälle. 

Religionskunskap i lärarutbildning och skola

Carl E. Olivestam

Vi har gjort en särskild satsning på ämnet Religionskunskap på högstadiet och inom lärarutbildningen. Därför kan vi erbjuda både aktuella läromedel och en didaktik och metodik som motsvarar dagens läroplans och kursplaners krav. På samma gång blir lärarna och lärarutbildarna förberedda inför de förändringar som kan bli följden av pågående utredningar.

Vår kompetensutbildning utgår från Handbok för religionslärare Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen. För högstadiet introduceras didaktiken och metodiken konkret med vår serie Religion 7, Religion 8 och Religion 9.

De mycket elevnära utformade läromedlen har för varje årskurs ett kompletterande ppt- material med bilder, illustrationer och kompletterande text.

Kompetensutbildningen kan ske både digitalt och fysikst eller i en kombination dememellan. Den innebär föreläsningar med uppföljande seminarier och handledning applicerade till lärarnas och lärarutbildarnas egna undervisningserfarenheter och de studerandes läranderesultat. Därtill förankrat kring den nauerovetenskapliga litteraturen kring att utgå från hur hjärnan beter sig för att uppnå maximalt lärande.

Detta neuroperspektiv utgör en gemensam bedömning av vint och förlust i förhållande till  den etablerade pedagogiken och didaktiken.

Skjut inte upp till morgondagen för att redan nu förebereda för den dagen!

Demokrati i Sverige i 100 år men i en svensk stad redan 200 år

Carl E. Olivestam

Demokrati är ett grundläggande begrepp i den värdegrund som gäller för förskola, skola och fritidshem.  Men dekokrati är inte medfött, det måste förvärvas och stärkas varje dag. Omvärlden visar stora brister i demokratiskt tänkande och eftferlevnad. Inte minst unga personer visar brist på uppskattning av demokrati i samhället.

Detta innebär att behovet av kompetensutveckling är mycket stor på detta område och det i en tid då Sverige just firat 100-årsjubileum avseende demokratins inbrott i vårt land.

Men skolledares, lärares och pedagogers accentuering av demokrati i skolvardagen och lärarutbildarnas förankring av demokrati i sin undervisning kräver en del nytändning och nya infallsvinklar för att de ska känna inspiration och elever och lärarkandidater uppleva nyttan av ett demokratiskt förhållningssätt.

Den kompetensutveckling som jag erbjuder bygger på egen forskning tillsammans med ett antal studerande i min databaserade undervisning vid Umeå universitet.

Deltagarna i denna kompetensutveckling försätts i ett helt annat samhälle och i en tid då demokrati inte var uppfunnet. Där möter deltagarna ett gäng männiksor som kom att uppfinna just demokratin och genom stror förslagenhet få självaste kungen att godkänna den, men bara i den region där de själva kämpat för en rättighet som idag är självklar men inte längre tycks vara försvarbar: Skellefteregionen som kan fira 200-årsjubileum!

Kompetensutvecklingen utgår från läromedlet Experiment i demokrati. Föreläsning med uppföljande seminarium kring demokratin i dagens utbildnings- och kommunikationssamhälle. Pågående samtal kommer att utmynna i konkreta sätt att nytända undervisning och lätande kring värdegrundens demokratibegrepp. 

Genom att lära av dem som kämpade för sin rätt till demokrati lär vi oss att uppaskatta och utvedckla den!

Hur förverkligar vi FNs Agenda 2030 Mål 4 om utbildning för alla?

Carl E. Olivestam

FN och EU bland många andra har formulerat mål för att säkra vår framtid undan hotande katastrofer. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer bland andra utbildningsmål som skulle vara realiserade år 2030. (Agenda 30, mål 4) Här fastslogs att Utbildning är det mest effektiva sättet att bekämpa fattigdom, förbättra hälsan och främja ett ansvarsfullt medborgarskap.

I denna kompetensutbildning ska vi närmare sätta oss in i vad FN uppgett ska ingå i denna utbildning och vilka förutsättningar som kan finnas för hur målen ska kunna uppfyllas. Vi ska analysera vilka hinder och möjligheter som finns. Och samtala kring på vilka sätta kan lärare och pedagoger i förskola, skola och fritidshem bidra till att uppnå dessa mål. Därtill reflektera över vad som sker med tilltro och framtidshopp om målen inte uppnås under utstakad tid.

Utifrån en egen genomförd multimodal studie kommer jag att analysera och exemplifiera  problematiken och diskutera realisitiska möjligheter att denna mål 4-doktrin. 

Kompetensutvecklingen kan ske i olika former men där samtal utifrån en inledande föreläsning torde stimulera till kreativitet och lust att förverkliga de av målen som chefer, lärare, pedagoger och övrig personal bedömer som möjliga att förverkliga. 

Bilden i undervisningen

Mikael Östergren

Alla lärare och pedagoger vet att bilden förstärker orden både i läromedel och i undervisning. Här erbjuder vår mycket allsidiga konstnär att  tillsammans med lärare, pedagoger och elever skapa bilder för att öka  förståelse och underlätta lärandet för skolans olika mer teoretiskt inriktade ämnen. Detta erbjudande är en unik kommunikationsutbildning. 

Utforming och omfattning sker i samverkan med Mikael. 

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40