Beställ här

F-pris: 130 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Vare sig lärare redan är bekanta med Religion 7 eller inte så kommer de att märka att Religion 8 har en genomtänkt didaktisk struktur.

  Detta är ett läromedel som stimuerar kompetensutveckling och som ska kunna läsas på många sätt för att tilltala så många elever som möjligt med olika bakgrunder och med olika lätthet för att ta del av undervisning, läsande och lärande. Bilder och bildrepetition innebär till exempel att de kan ersätta en hel del av texten. Texterna har olika svårighetsmarkering liksom frågebatteriet.

  Med detta läromedel kan läraren vara säker på att eleverna kommer att uppnå kursmål genom att vårt  läromedel visar att dessa kan uppnås på olika sätt. Variation i repetition, oväntade och väntade infallsvinklar gynnar lärandet. Genom att utgå från det välbekanta med utmaning av det oväntade blir innehållet en stimulerande undervisnings- och lärandeprocess.

  Upplägget på detta läromedel vill underlätta lärarens undervisning och elevens möjlighet att uppnå kursplanens mål. Den har tydliga huvudavsnitt, olika nivåer, rikt bildmaterial och innehållsförteckning som redogör för vad som återfinns där.

  Detta läromedel är en bruksbok att brukas av lärare och elever tillsammans.

  Välj detta alternativ till det du redan prövat som läromedel i religionskunskap. För situationen i klassrummet och i samhället har inneburit att religionsämnet blivit mer angeläget och närgånget inte minst på skolans högstadium. Religionerna finns representerade bland eleverna i klassrummet. Så också okunnigheten om vad en sådan livshållning kan innebära.

  Att undervisa i religionskunskap på skolans högstadium kräver ett läromedel som väcker nyfikenhet hos eleverna och underlättar lärarnas undervisning. Det gäller för lärare att välja ett läromedel som respekterar varje elev och ger en meningsfull undervisning i samverkan med övriga SO-ämnen. 

  Undersökningar sedan 1960-talet visar att lärare känner sig mer trygga med att hålla sig till fakta. Elever däremot är mer intresserade av livsfrågor. Detta läromedel Religion 7 – som följs upp i Religion 8 och Religion 9 – visar hur läraren i sin religionsundervisning kan förena dessa båda till synes motsatta uppfattningar.

  Livsfråge- och etikavsnitten startar i känd miljö för eleverna. De är knutna till person och närmiljö med konkreta ingångar. Detta underlättar för lärare att föra en meningsfull undervisning för i bästa fall livslångt lärande.

  Ett multimodalt upplägg inkluderar berättade och informativ text som förstärks i bild och bildtext. Elevangelägna uppgifter stimulerar elever att reflektera och resonera kring det litteraturstudium som föreslås. Läromedlets utformning gör att varje bok kan läsas på varierat sätt och för olika betygsnivåer.

  Varianten lättläst innebär förslaget att utgå från bilder och bildtext. Detta förstärks med de första uppgifterna under Reflektera & Resonera samt repetitionsbilderna i varje avsnitts slut. Internetuppgifter väljs efter intresse.


  Varianten fördjupning är att utgå från den svartvita texten. Detta förstärks med de senare uppgifterna under Reflektera & Resonera samt repetitionsbilderna i varje avsnitts slut. Internetuppgifter tillför ännu en dimension i lärandeprocessen.

  Progression i stoffval och presentation är ett särmärke för detta läromedel som underlättar både undervisning och lärande. Vårt val av didaktik utgår från senaste forskning, en neurovetenskaplig förankring, för att undervisning och lärande ska kunna ge optimalt resultat.

  Religionsämnet ska ha ett högt bruksvärde: Undervisningen ska alltså ge eleverna bruksvärdig insikt, kunskap och färdighet. Både för eget bruk och i förhållande till omgivning, samhälle och världen. Eleverna ska inte bara reflektera, de ska kunna använda sig av kunskaperna. Detta läromedel i religionskunskap motsvarar ett sådant krav. Valet av detta läromedel innebär kvalitetssäkrad text som lever upp till de högt ställda krav som regering och skolverk ställer.

  Plusvärde på köpet: Lärarhandledning med hjälp för att göra bedömningar av elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven kommer att finnas på vårt förlags webb: remusforlag.se. Där finns också fördjupningstexter och uppgifter för elever som hinner mer och vill veta mer.

  Upplägget på detta läromedel i religionskunskap vill underlätta lärarens undervisning och elevens möjlighet att uppnå kursplanens mål. Den har tydliga huvudavsnitt, olika nivåer, rikt bildmaterial och innehållsförteckning som redogör för vad som återfinns där. Detta läromedel är format som en bruksbok att brukas av lärare och elever tillsammans.

  Om författarna
  Här väljer  läraren ett kvalitetssäkrat läromedel skrivet av författare som själva har både vetenskaplig och erfarenhetsbaserad förankring.
  Carl E. Olivestam är examinerad lärare med egen erfarenhet av undervisning i ämnen religionskunskap och historia. Han är doktor i religionsvetenskap och professor i utbildningsvetenskap.
  Håkan Thorsén är examinerad lärare med egen erfarenhet av undervisning i ämnen religionskunskap och historia. Han är doktor i filosofi och docent i etik.

 • Carl E. Olivestam är docent i didaktik vid Göteborgs universitet, professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi. I samarbete med pedagoger och neuroforskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har han utvecklat ett nytt lärandekoncept: Neurodidaktik. Detta är grundat på aktuell forskning kring hur hjärnan fungerar i olika interkommunikativa situationer. Tillsammans med Aadu Ott, professor i utbildningsvetenskap, publicerade de resultatet av egna experiment samt internationell neuroforskning i boken När hjärnan får bestämma (Remus 2010). Därtill har han grundat i egen forskning inom pedagogik och didaktik, tillsammans med Håkan Thorsén, skrivit boken Värdegrund i förskola och skola (Remus 2018).

  Håkan Thorsén är docent i etik vid Örebro universitet. Han har lång erfarenhet som utbildare och som författare till läromedel med anknytning till etik och livsfrågor. Han har arbetat med ett antal statliga organ, främst Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan. Han har verkat som expert inom Socialstyrelsen och arbetar sedan 35 år som etisk handledare, bland annat inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tvångsvård samt kriminalvård. Dessa erfarenheter utvecklar han i sin bok Människosyn och etik (Remus 2017).

  Läroplanen 2011 för grundskolan och dess kursplan i religionskunskap har inspirerat författarna till att skriva dessa läromedel i ämnet. Senaste forskning kring hur hjärnan lär och hur man därför bör undervisa utgör grunden för dessa böckers utformning, se boken När hjärnan får bestämma.

 • Se dessutom på denna Handledning via Powerpoint och Handbok för religionslärare med smarta tips och praktiska lösningar.

 • Titel: Religion 8

  Författare: Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén

  Sidantal: 120

  F-pris: 130 kr

  ISBN: 978-91-86619-02-2

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40