Beställ här

F-pris: 130 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Religion 9 är läromedlet i religionskunskap som fulländar utvecklingen mot de kursmål som varje elev som lämnar högstadiet ska behärska. Självklart fungerar detta läromedel för lärare och elever som en fullföljare av Religion 7 och Religion 8. Men det fungerar lika bra även om annat läromedel använts i tidigare årskurser.

  Den genomtänkta didaktiska strukturen innebär att även denna bok ska kunna läsas på många sätt för att tilltala så många elever som möjligt med olika lätthet för lärande. Bilder och bildrepetition till exempel är utformade så att de kan ersätta en hel del av texten.

  Progressionen i förhållande till de tidigare läromedlen innebär att redan bekant stoff nu kommer tillbaka men i en jämförande tematisk utformning. Lärande bygger enligt senaste hjärnforskning på att det redan lärda ska återanvändas för att förstärka lärandet, men utan att det uppfattas om omtuggning vilket i stället kan leda till uttråkning till hinder för lärares undervisning och elevers lärande.

  Etikavsnitten startar i känd miljö för eleverna. Men här inte längre knuten till person och närmiljö, utan till samhälls- och global problematik. Fortfarande behålls konkreta utgångspunkter som platser, byggnader och golv som ingångar till fördjupad insikt i de ämnesområden som kursplanen anger. Hur man i olika sammanhang mäter tid är ett perspektiv som konkret visar skillnader och likheter mellan religioner och kulturer.

  I likhet med de tidigare läromedlen – Religion 7 och Religion 8 – kan läraren också nu vara säker på att eleverna kommer att uppnå kursmål och att de med detta läromedel  får en kompetensutveckling som innebär att målen kan uppnås på olika sätt.

  Att undervisa i religionskunskap på skolans högstadium kräver ett läromedel som väcker nyfikenhet hos eleverna och underlättar lärarnas undervisning. Det gäller för lärare att välja ett läromedel som respekterar varje elev och ger en meingsfull undervisning i samverkan med övriga SO-ämnen. 

  Undersökningar sedan 1960-talet visar att lärare känner sig mer trygga med att hålla sig till fakta. Elever däremot är mer intresserade av livsfrågor. Detta läromedel Religion 9 visar hur läraren i sin religionsundervisning kan förena dessa båda till synes motsatta uppfattningar.

  Ett multimodalt upplägg inkluderar berättade och informativ text som förstärks i bild och bildtext. Elevangelägna uppgifter stimulerar elever att reflektera och resonera kring det litteraturstudium som vi rekommenderar. Läromedlets utformning gör att varje bok kan läsas på varierat sätt och för olika betygsnivåer.

  Religionsämnet ska ha ett högt bruksvärde: Undervisningen ska alltså ge eleverna bruksvärdig insikt, kunskap och färdighet. Både för eget bruk och i förhållande till omgivning, samhälle och världen. Eleverna ska inte bara reflektera, de ska kunna använda sig av kunskaperna. Valet av detta läromedel innebär kvalitetssäkrad text som lever upp till de högt ställda krav som regering och skolverk ställer.

  Plusvärde på köpet: Lärarhandledning med hjälp för att göra bedömningar av elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven kommer att finnas på vårt förlags webb: remusforlag.se. Där finns också fördjupningstexter och uppgifter för elever som hinner mer och vill veta mer.

  Upplägget på detta läromedel i religionskunskap vill underlätta lärarens undervisning och elevens möjlighet att uppnå kursplanens mål. Den har tydliga huvudavsnitt, olika nivåer, rikt bildmaterial och innehållsförteckning som redogör för vad som återfinns där. Detta läromedel är format som en bruksbok att brukas av lärare och elever tillsammans.

  Om författarna
  Detta kvalitetssäkrade läromedel är skrivet av författare som själva har både vetenskaplig och erfarenhetsbaserad förankring.
  Carl E. Olivestam är examinerad lärare med egen erfarenhet av undervisning i ämnen religionskunskap och historia. Han är lärarutbildare, doktor i religionsvetenskap och professor i utbildningsvetenskap.
  Håkan Thorsén är examinerad lärare med egen erfarenhet av undervisning i ämnen religionskunskap och historia. Han är doktor i filosofi och docent i etik.

 • Carl E. Olivestam är docent i didaktik vid Göteborgs universitet, professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi. I samarbete med pedagoger och neuroforskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har han utvecklat ett nytt lärandekoncept: Neurodidaktik. Detta är grundat på aktuell forskning kring hur hjärnan fungerar i olika interkommunikativa situationer. Tillsammans med Aadu Ott, professor i utbildningsvetenskap, publicerade de resultatet av egna experiment samt internationell neuroforskning i boken När hjärnan får bestämma (Remus 2010). Därtill har han grundat i egen forskning inom pedagogik och didaktik, tillsammans med Håkan Thorsén, skrivit boken Värdegrund i förskola och skola (Remus 2018).

  Håkan Thorsén är docent i etik vid Örebro universitet. Han har lång erfarenhet som utbildare och som författare till läromedel med anknytning till etik och livsfrågor. Han har arbetat med ett antal statliga organ, främst Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan. Han har verkat som expert inom Socialstyrelsen och arbetar sedan 35 år som etisk handledare, bland annat inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tvångsvård samt kriminalvård. Dessa erfarenheter utvecklar han i sin bok Människosyn och etik (Remus 2017).

  Läroplanen 2011 för grundskolan och dess kursplan i religionskunskap har inspirerat författarna till att skriva dessa läromedel i ämnet. Senaste forskning kring hur hjärnan lär och hur man därför bör undervisa utgör grunden för dessa böckers utformning, se boken När hjärnan får bestämma.

 • Se dessutom på denna Handledning via Powerpoint och Handbok för religionslärare med smarta tips och praktiska lösningar.

 • Titel: Religion 9

  Författare: Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén

  Sidantal: 112

  F-pris: 130 kr

  ISBN: 978-91-86619-06-0

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40