Värdegrund i förskola – skola – fritidshem

Beställ här

F-pris: 190 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Detta läromedel utkommer ständigt i nya upplagor. Dels för att behovet av denna sorts litteratur visar sig vara stort. Dels för att utbildningsområdet är under ständig utveckling. De i den västerländska kulturen grundade värdena är desamma. Men förändringar inom förskola, skola och fritidshem innebär nya utmaningar för chefer, personal och elever. Nya reformer initieras av de politiska makthavarna, vilka medför nya kursplaner och förändrade läroplaner. Det gäller hela utbildningsområdet: förskola och fritidshem liksom grundskola och gymnasieskola. Men det påverkar också utformningen av lärarutbildningen och ämnen som studeras vid  universitet och högskolor.

  Värdegrunden kräver ständigt värdegrundsarbete för att uppnå värdesäkrad utbildningsverksamhet. Värdegrunden måste ständigt vara närvarande i utbildningsvardagen. I annat fall blir den bara en högtidlig deklaration i inledningen av läroplaner för förskola och fritidshem liksom grundskola och gymnasieskola 

  Vårt läromedel ger säker en vägledning  och en kompetensutveckling i  förankringen av värdegrunden.
  I förskola, lågstadium mellanstadium och fritidshem handlar det mer om att värdesäkringen ska levas och upplevas i vardagen.  Under tiden på högstadium och särskilt på gymnasiet är det väsentligt att värdegrundsarbetet får en anpassning och utveckling så att detta blir en angelägenhet för lärare och elever. Här måste till en kompetensutveckling där värdegrunden befästs i insikter och visar sig i beslut och handlingar.

  Värdegrunden studeras och fördjupas genom att den analyseras utifrån olika etiska tankesystem.  Detta för att elever ska förstå att beroende på val av etisk utgångspunkt förändras synen på hur man ska handla rätt eller gott. Och att en större medvetenhet ger bättre förutsättningar för att undvika felsteg och kunna lösa problem. 

  Värdegrund och etik är inte medfödda egenskaper utan måste förvärvas. Och det sker genom övning och tillämpning i det dagliga livet med alla dess olika ingredienser.
  Blivande lärare och pedagoger måste i lärarutbildningen få insikter i hur man i den kommnade lärarutövningen gestaltar värdegrunden anpassad till elevers mognadsstadier. Verksamma lärare och pedagoger erbjuds kompetensutveckling i olika former som utgår från detta läromedel. Se närmare om detta under vår huvudrubrik: Kompetensutveckling

  Detta läromedel består av två huvuddelar:
  En teoridel med fokus på utbildning och lärande kring värdegrunden. Den omfattar historisk bakgrund, etikteori och uppgifter som formats dels utifrån olika skolstadiers förutsättningar, dels för att fördjupa lärandeprocessen i utbildning och kompetensutveckling.

  En tillämpningsdel med fokus på praktiserande av värdegrunden i undervisning och vardag. Den ger olika etiska redskap och modeller att pröva vid utförandet av det värdegrundsuppdrag som åligger en pedagog och lärare.

  Illustrationer och bilder är formade så att de ska ge kompletterande information till texten. Uppföljande frågor och uppgifter i läromedlet underlättar undervisning och förstärker lärande.

  En powerpointframställning med bilder, illustrationer och fördjupningar medföljer kostnadsfritt varje beställning av minst 15 exemplar! 

  Författarna till detta värdesäkrande läromedel är Carl E. Olivestam, lärarutbildare, docent i didaktik och professor i utbildningsvetenskap. Håkan Thorsén är lärarutbildad, doktor i filosofi och docent etik. 
  De visar vägen till en värdesäkrad förskola, grundskola, fritidshem, och gymansium och lägger grunden till värdegrundsarbete inom lärarutbildningen.
  De har båda lärarerfarenhet på olika skolstadier.
  De är därtill forskare vilka garanterar hög standard avseende kunskap och erfarenhet.
  De erbjuder dessutom introduktions- och fördjupningsservice.

  Detta är ett läromedel för alla som är intresserade av värdegrundsarbete i förskola, skola och fritidshem. Det kan med fördel användas i lärarutbildning, kompetensutveckling för pedagoger och lärare samt som vägledning för skolledare.

 • Carl E. Olivestam är professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi samt docent i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet. Han har gedigen erfarenhet av värdegrundsarbete både i teori och i praktik. Han framhåller särskilt det personliga förhållandet till läraryrket med sin bakgrund i skolpolitisk forskning, lärarutbildning och läromedelsförfattande. Tillsammans med forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har han utvecklat en didaktik grundad på aktuell vetenskap: Neurodidaktik – publicerad i boken När hjärnan får bestämma (Remus 2010).

  Håkan Thorsén är docent i etik vid Örebro universitet. Han har lång erfarenhet som utbildare och som författare till läromedel med anknytning till etik och livsfrågor. Han har arbetat med värdefrågor i ett antal statliga organ, främst Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan. Han har verkat som expert inom Socialstyrelsen och arbetar sedan 30 år som etisk handledare, bland annat inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tvångsvård samt kriminalvård. Dessa erfarenheter utvecklar han i sin bok Människosyn och etik (Remus 2017).

 • – Värdegrundsförändringar i förskola, fritidshem och skola

  – Aktuell värdegrund i förskola, fritidshem och skola

  – Värdegrunden gestaltad i förskolans och skolans vardag

  – Värdegrund och yrkesutövning

  – Konfliktlösning och värdegrunden

  – Bedömning, betyg och värdegrunden

  – Didaktisk rotation – en modell för undervisning och lärande kring värdegrunden

 • Titel: Värdegrund i skola och förskola

  Författare: Carl E. Olivestam & Håkan Thorsén

  Sidantal: 132

  F-pris: 190 kr

  ISBN: 978-91-86619-13-8

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40