Beställ här

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Val av läromedel är grundläggande för undersköterskeutbildningen och kräver omsorg. En rätt ny utbildning för undersköterskor kräver anpassade läromedel och inte uppfräschade äldre sådana. Innehållet i  kursplanerna fordrar dessutom att de studerande når upp till mycket högt ställda examensmål. Och utbildningen ska omfatta all slags vård och omsorg. Det blir stora omställningar för högsta ansvariga, lärare och övrig personal för att utbildningen ska uppnå de uppsatta kvalitetsmålen. Samtidigt måste de studerande få starta från den ingångssituation de befinner sig i.

  Vårt läromedel Social omsorg 1 är format utifrån denna verklighetsförankrade insikt om förutsättningar och lärandeprocess för att nå kursplane- och examinationskrav. Social omsorg 2 är ett helt självständigt läromedel som kan användas oavsett om Social omsorg 1 använts eller inte. För baskunskaper i omsorgens etik hänvisar vi till läromedel Social omsorg 1 som resurs för samtliga undervisare i programmet.

  Val av läromedel är grundläggande för lärare att kunna möta de krav som ställs på den  nuvarande undersköterskeutbildningen. En ny utbildning för undersköterskor kräver nya läromedel. Innehållet i de nya kursplanerna fordrar dessutom att de studerande når upp till mycket högt ställda examensmål. Och utbildningen ska omfatta all slags vård och omsorg.

  Det ställs höga krav för högsta ansvariga och för lärare för att utbildningen ska uppnå de uppsatta kvalitetsmålen. Samtidigt måste de studerande få starta från den ingångssituation de befinner sig i. Detta läromedel innebär en kompetensutbildning som förenar dessa till synes motstående krav!

  Vi författare är medvetna om alla krav och prutar inte av på kvalitetsmålen. Läromedlet vilar på en pedagogik som är förankrad i aktuell neurovetenskaplig forskning. Det stimulerar lärarna och övrig personal i undervisning och tillämpning och ger de studerande lust att lära:
  Därför har bildmaterialet alltid ett syfte utöver texten.
  Därför avslutas varje kapitel i boken med frågekonstruktioner som byggts upp efter principen om ökad svårighetsgrad.
  De inleds med Centrala begrepp som varje elev bör känna till.
  Därefter följer Reflektera och resonera som ska stimulera de studerandes egna möjlighet att samtala kring centrala frågeställningar.
  Så följer Omsätta i praktiken som kan göras på olika sätt, i skolans miljö eller under praktikperiod.
  – Slutligen avsnittet Fördjupa. Det bygger på litteraturstudium med välkända författare. Syftet är att de studerande ska få möjlighet att bredda sin kunskap utöver vad professionen kräver, vilket underlättar i mötet med brukarna.

  I verksamheten visar det sig att att de blivande undersköterskorna vanligtvis möter brukare som tillhör en annan generation än de själva tillhör. Detta läromedel ger den kompetensutveckling som de kan behöva. Inte minst gäller det i samtal med brukarna när undersköterskorna ska finna något gemensamt att samtala om som oftast ligger utanför arbetsområdet.

  Detta läromedel har skapats av ett nära samarbetande team av erfarna läromedelsförfattare:
  Carl E. Olivestam, professor i utbildningsvetenskap
  Diana Thorzén, socionom och legitimerad psykoterapeut
  Håkan Thorsén, docent inom omvårdnad med inriktning etik.

 • Carl E. Olivestam är docent i didaktik vid Göteborgs universitet, professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi. I samarbete med pedagoger och neuroforskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har han utvecklat ett nytt lärandekoncept: Neurodidaktik. Detta är grundat på aktuell forskning kring hur hjärnan fungerar i olika interkommunikativa situationer. Tillsammans med Aadu Ott, professor i utbildningsvetenskap, publicerade de resultatet av egna experiment samt internationell neuroforskning i boken När hjärnan får bestämma (Remus 2010). Därtill har han grundat i egen forskning inom pedagogik och didaktik, tillsammans med Håkan Thorsén, skrivit boken Värdegrund i förskola och skola (Remus 2018).

  Diana Thorzén är socionom och legitimerad psykoterapeut. Hon har ett förflutet som dans- och dramapedagog, där syftet har varit att frigöra människors egna inre resurser. Hon utbildade sig till socionom och arbetade både inom socialtjänst och som skolkurator. Detta ledde till att hon kunde utveckla det frigörande förhållningssättet och till att även omfatta den verbala inre kommunikationen. Inom sitt arbete som psykoterapeut, inom primärvården och nu i egen regi, har hon utvecklat denna metod. Genom bekräftelse och berättigande av de egna lösningarna och handlingar hos individer har hon fått bevittna den egna människans resursutveckling. Detta speglas bland annat i boken Att läkas i livet och arbetslivet (Studentlitteratur 2004) och Psykosocialt arbete (Remus 2019).

  Håkan Thorsén är docent i etik vid Örebro universitet. Han har lång erfarenhet som utbildare och som författare till läromedel med anknytning till etik och livsfrågor. Han har arbetat med ett antal statliga organ, främst Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan. Han har verkat som expert inom Socialstyrelsen och arbetar sedan 35 år som etisk handledare, bland annat inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tvångsvård samt kriminalvård. Dessa erfarenheter utvecklar han i sin bok Människosyn och etik (Remus 2017).

 • – Socialtjänstens förebyggande åtgärder och insatser utifrån ett familjeperspektiv

  – Barns förutsättningar och behov samt föräldrars omsorgsförmåga

  – Olika boendeformer, sysselsättningar och arbete – ett led till ökade möjligheter till stöd för målgrupperna

  – Sociala och kulturella perspektiv på människan – konsekvenser och möjliga lösningar

  – Biståndsbedömning – planering och genomförande – dokumentation och utvärdering

  – Internetbaserade funktioner för rådgivning – hälsoinformation och stödnätverksamhet

  – Personcentrerad vård och omsorg – Teamarbete – interprofessionellt samarbete – frivilligorganisationer

  – Bemötande utifrån ett etiskt förhållningssätt

  – Etiska begrepp, resonemangsmodeller och värdekonflikter – förhållningssätt inom social omsorg och socialtjänst

  – Brukares behov och önskningar – helhetssyn inom social omsorg

 • Titel: Social omsorg 2

  Författare: Carl E. Olivestam, Diana Thorzén & Håkan Thorsén

  Sidantal: 178

  F-pris: 180 kr

  ISBN: 978-91-86619-15-2

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40