Kulturmöte i centralafrikansk kontext

Beställ här

F-pris: 120 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Kulturmöte i centralafrikansk kontext är resultatet av ett äventyrligt fältarbete mitt mellan ett par inbördeskrig och mitt i centrala Afrika. Det är en forskningsbaserad framställning som bygger på båda författarnas egna fälstudier  som de  analyserar ur många aspekter resultatet av det kulturmöte som uppstod för snart 100 år sedan då svensk kultur mötte centralafrikansk. Samtidigt kan detta verk utgöra ett läromedel för lärare och pedagoger från förskola till högskola.  Det innehåller både historiska fakta och kartor som gör att det är lätt även för varje läsare att snabbt bli bekant med regionen. 

  Boken kan med framgång användas som underlag för lärare och pedagoger som  kompetensutbildning kring den mångkulturella problematik som är högaktuell i vårt eget land. 

  Film och intervjuer:

  I samband med fältarbetet i Centralafrikanska republiken spelades även en hel del filmmaterial in. En del av detta material, bland annat intervjuer med viktiga kyrkoledare är nu tillgängligt på YouTube. Se filmerna här!

 • Titel: Kulturmöte i centralafrikansk kontext

  Författare: Carl E. Olivestam & Christina Thornell

  Sidantal: 400

  F-pris: 120 kr

  ISBN: 91-7346-559-3

Boken Kulturmöte i centralafrikansk kontext välkomnar varje lärare i förskola och skola att följa med på ett äventyrligt fältarbete mitt mellan ett par inbördeskrig och mitt i centrala Afrika. Boken innehåller både historiska fakta och kartor som gör att det är lätt för varje läsare och deltagare i konpetensutveckling att snabbt bli bekant med denna regionen. Boken kan med framgång användas vid lärares förberedelser av undervisning kring den mångkulturella situation som karaktäriserar också vårt eget land. 

Kompetensutveckling för lärare och personal

Varje lärare och pedagog behöver ibland få se sin egen arbetssituation utifrån ett nytt perspektiv. Här startar vi i det okända för att knyta an det till det kända. Ett omvänt sätt som oftast rekommenderas för lärande. Men detta för att ge inspiration till en nystart och en perspektivförändring i undervisningen. Och en hjälp i lärarens och pedagogens möten med kolleger, elever och vårdnadshavare  med olika kuturella bakgrunder.

Möt kompetensutvecklarna inom Remus

Kompetensutveckling är ett erbjudande till varje  lärare och pedagog i förskola och skola för att underlätta de dagliga kontakterna inom förskola och skola.

Våra kvalificerade ledare är Christina Thornell och Carl E. Olivestam har båda erfarenhet av undervisning på olika stadier inom utbildningsområdet.   De utgår från den bok de tillsammans skrivit och som bygger på deras gemensamma forskning: Kulturmöte i centralafrikansk kontext.  Deltagarna får ta del av  forskingsreultaten och hur de kan tillämpas i den egna undervisningen. Kunskap, didaktik och metodik integreras. 

Uppföljning

Kompetensutvecklingstillfället kan följas upp och resultatet försträkas på sätt som deltagarna önskar. Ett är att utgå från den film som forskarna spelat in som en del av sin forskning. Den visar miljöns inverkan på utbildningen och hur evalet av en multimodal utformning av undervisning  kan förstärka lärandet.

Nya trender och mönster

Lärare och pedagoger får i denna kompetensutveckling möta komplexa utmaningar och möjligheter  till lösningar där valet ofta står mellan tradition och innovation. Vidare visar bokens författare på nya företeelser som växer fram  i ena alltmer internationaliserad och teknikpåvekande miljö där nya digitala medier spränger tidigare gränser mellan lokala smmanslutningar, regioner och länder.

Behov av ny kompetensuppdatering

Förändrade ekonomiska vilkkor, globalt och nationellt innebär en ny situation för kulturmöten och ger nya förutsättningar för undervisning och lärande. Situationen kan mötas med en ökad grad av professionalisering  som visar sig på olika nya arenor, fysiska och digitala där olika former av support erbjuds. Något som lärare och pedagogger i förskola och skola bör kunna hantera på ett yrkesmässigt professionellt sätt.

Om författarna

Christina Thornell är docent vid Institutionen för orientaliska och afrikanska språk vid Göteborgs universitet. Flitigt anlitad som expert inom  Folk och språk. 

Carl E. Olivestam är doktor i religinsvetenskap, docent i didaktik och professor i utbildningsvetenskap. Han har lång verksamhet som forskare inom områden som politik, didaktik, kultur och religion.

Film och intervjuer:

I samband med fältarbetet i Centralafrikanska republiken spelades även en hel del filmmaterial in. En del av detta material, bland annat intervjuer med viktiga kyrkoledare är nu tillgängligt på YouTube. Se filmerna här!

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40