Beställ här

F-pris: 180 kr

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Tel: 019-20 69 00
Fax: 019-20 69 49
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40

 • Val av läromedel är grundläggande för lärare att kunna möta de krav som ställs på den nuvarande undersköterskeutbildningen. En ny utbildning för undersköterskor kräver nya läromedel och inte uppfräschade äldre. Innehållet i de nya kursplanerna fordrar dessutom att de studerande når upp till mycket högt ställda examensmål. Och utbildningen ska omfatta all slags vård och omsorg.

  Det ställs höga krav på högsta ansvariga, för lärare och övrig personal för att utbildningen ska uppnå de uppsatta kvalitetsmålen. Samtidigt måste de studerande få starta från den ingångssituation de befinner sig i. Detta läromedel är utformat för att möta båda dessa till synes oförenliga krav!

  Vi författare är medvetna om alla krav och prutar inte av på kvalitetsmålen. Läromedlet vilar på en pedagogik som är förankrad i aktuell neurovetenskaplig forskning. Det stimulerar lärarna och övrig personal i undervisning och tillämpning och ger de studerande lust att lära:
  Därför möter de blivande undersköterskorna två undersköterskor som alltid kan bli kontaktade vid studiet av undersköterskans arenor och sysslor.
  Därför har bildmaterialet alltid ett syfte utöver texten.
  Därför avslutas varje kapitel i boken med frågekonstruktioner som byggts upp efter principen om ökad svårighetsgrad.
  De inleds med Centrala begrepp som varje elev bör känna till.
  Därefter följer Reflektera och resonera som ska stimulera de studerandes egna möjlighet att samtala kring centrala frågeställningar.
  Så följer Omsätta i praktiken som kan göras på olika sätt, i skolans miljö eller under praktikperiod.
  – Slutligen avsnittet Fördjupa. Det bygger på ett litteraturstudium med välkända författare. Syftet är att de studerande ska få möjlighet att bredda sin kunskap utöver vad professionen kräver. Det är särskilt viktigt för studerande med invandrarbakgrund som därmed underlättar en vardagsnära kontakt med sina brukare.

  I verksamheten visar det sig att att de blivande undersköterskorna  vanligtvis möter brukare som tillhör en annan generation än de själva tillhör. Detta läromedel ger den kompetensutveckling som de kan behöva. Inte minst gäller det i samtal med brukarna när undersköterskorna ska finna något gemensamt att samtala om som oftast ligger utanför det givna arbetsområdet.

  Detta läromedel har skapats i ett nära samarbetande team av erfarna läromedelsförfattare:
  Carl E. Olivestam, professor i utbildningsvetenskap
  Diana Thorzén, socionom och legitimerad psykoterapeut
  Håkan Thorsén, docent inom omvårdnad med inriktning etik.

 • Carl E. Olivestam är docent i didaktik vid Göteborgs universitet, professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi. I samarbete med pedagoger och neuroforskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har han utvecklat ett nytt lärandekoncept: Neurodidaktik. Detta är grundat på aktuell forskning kring hur hjärnan fungerar i olika interkommunikativa situationer. Tillsammans med Aadu Ott, professor i utbildningsvetenskap, publicerade de resultatet av egna experiment samt internationell neuroforskning i boken När hjärnan får bestämma (Remus 2010). Därtill har han grundat i egen forskning inom pedagogik och didaktik, tillsammans med Håkan Thorsén, skrivit boken Värdegrund i förskola och skola (Remus 2018).

  Diana Thorzén är socionom och legitimerad psykoterapeut. Hon har ett förflutet som dans- och dramapedagog, där syftet har varit att frigöra människors egna inre resurser. Hon utbildade sig till socionom och arbetade både inom socialtjänst och som skolkurator. Detta ledde till att hon kunde utveckla det frigörande förhållningssättet och till att även omfatta den verbala inre kommunikationen. Inom sitt arbete som psykoterapeut, inom primärvården och nu i egen regi, har hon utvecklat denna metod. Genom bekräftelse och berättigande av de egna lösningarna och handlingar hos individer har hon fått bevittna den egna människans resursutveckling. Detta speglas bland annat i boken Att läkas i livet och arbetslivet (Studentlitteratur 2004) och Psykosocialt arbete (Remus 2019).

  Håkan Thorsén är docent i etik vid Örebro universitet. Han har lång erfarenhet som utbildare och som författare till läromedel med anknytning till etik och livsfrågor. Han har arbetat med ett antal statliga organ, främst Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan. Han har verkat som expert inom Socialstyrelsen och arbetar sedan 35 år som etisk handledare, bland annat inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tvångsvård samt kriminalvård. Dessa erfarenheter utvecklar han i sin bok Människosyn och etik (Remus 2017).

 • – Olika livsvillkor

  – Centrala begrepp och perspektiv

  – Etiska begrepp och förhållningssätt

  – Sociala och aktiverande uppgifter

  – Personnära omsorg

  – Rehabilitering och habilitering i hemmet

  – Serviceuppgifter

  – Administrativa uppgifter

  – Kommunikation

  – Bemötande

  – Social omsorg och socialt arbete förr och nu

  – Lagar och bestämmelser inom social omsorg

  – Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Titel: Social omsorg 1

  Författare: Carl E. Olivestam, Diana Thorzén & Håkan Thorsén

  Sidantal: 177

  F-pris: 180 kr

  ISBN: 978-91-86619-14-5

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40