Abort berör oss alla och här finner du stöd för samtal

Förlagets svar

Inom vårt förlag vill vi bidra med fakta och resonemangsmodeller som ska hjälpa till med att själv vinna fördjupad insikt samt möjliggöra konstruktiva samtal. Detta är särskilt angeläget för alla som arbetar inom skola och utbildning att i samtal med unga människor kunna bidra till en saklig presentation och diskussion. Jag tycker att konsekvensetiken gäller här (fosters liv måste offras), men det är en svår balansgång, vilket man i Sverige bortser ifrån.

I vår bok Värdegrund i förskola, skola och fritidshem presenterar vi olika resonemangsmodeller och visar behovet av att fastställa en värdepyramid som underlättar ett öppnande samtal.

Det är en svår balansgång mellan fosters rätt till liv och kvinnans rätt att bestämma över sin kropp. Men genom att använda sig av en värdepyramid tydliggör man vilka värden som bör sättas högre än övriga: I USA finns det en splittrad uppfattning angående att sätta kvinnans rätt att bestämma över sin kropp högre än övriga värden i värdepyramiden. I Sverige är denna värdeprioritering inte ifrågasatt annat än i undantagsfall. I Sverige anser vi att lojaliteten bör ligga på den gravida kvinnan enligt etikens behovsprincip i kombination med dess miniminorm. Den etik man då väljer att resonera utifrån är konsekvensetiken vilket innebär att fosters liv måste offras.

I vår bok Värdegrund i förskola, skola och fritidshem utgör skolans värdegrund utgångspunkten för de etiska resonemang som där förs inom olika områden.

Carl E. Olivestam, redaktör

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40