Neurovetenskapen förmedlar spännande upptäckter – men är det nåt för mej som lärare?

Gun-Marie frågar: Är det nåt som neurovetenskapen kan bidra till  i mitt arbete som lärare? Jag har försökt hitta nåt men det går trögt. Så när jag ser program på TV om olika upptäckter så stannar det med en fascination men ingen koppling till min undervisning eller övrigt i skolans vardag.

Vårt svar: I en av Remus böcker, När hjärnan får bestämma, ger författarna flera konkreta exempel på hur neurovetenskapen kan göra undervisningen mer träffsäker:

Det handlar om skillnaden mellan läraren som vuxen och eleven på väg mot vuxenlivet – och skillnaden hur hjärnan fungerar vid undervisning och lärande.

I pannloben finns centrum för bedömning och beslutsfattande
I tinningloben befinner sig språkcentrum i den vänstra hjärnhalvan, det numeriska finns i högra hjärnhalvan
I hjässloben återfinns sensomotoriskt centrum
I nackloben är syncentrum placerat

Helt  naturligt för läraren är att använd tinningloben med dess språkcentra och dess tolkningsmöjligheter av det som förmedlas i undervisningen. Läraren vädjar också till pannloben med dess förmåga till värdering och planering  av undervisningsinnehållet.

Men här uppstår lätt ett kommunikationsproblem. Och det är bara läraren som kan över problemet med hjälp av neurovetenskapens insikter:

Det visar sig att eleven visar större aktivitet i hjässloben med dess motorik och rytm men där undervisningsmomentet inte kan bearbetas utan lämnas oreflekterat.

Eleven använder också mer nackloben med dess centrum för synsinnet och fokus på med fokus på effekter. T ex lärarens rörelsemönster vid undervisningstillfället ger mer intryck än det som verbalt förmedlas.

En klyfta mellan lärare och elev uppkommer alltså lätt beroende på hur lärare och elev hanterar information som förmedlas i undervisningen.  Lösningen ligger i att läraren konkretiserar illustrerar det som förmedlas verbalt. Här är det bara lärarens fantasi som sätter gränser. Neurovetenskapen visar på att all undervisning kräver utmaning. Den vetenskap som sysslar med detta kallar vi neurodidaktik. Återkom gärna med att utmana oss att ta fram mer ur denna didaktik.

 

 

Bokbeställning

Böckerna beställs genom LäroMedia:
Adress: Box 6073, 700 06 Örebro
Telefon: 019-20 69 00
E-post: order@laromedia.se
För privatpersoner: Tel. 019-20 69 40